กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล                        

    (ฉบับที่ 7 )พ.ศ.2562 

   ระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  กำหนดชื่อประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตาม พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อในเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2558

   ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่่ 2)     พ.ศ.2559

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2555