ประกาศเจตนารมณ์การป้องและต่อต้านทุจริต

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต                               

  คอร์รัปชั่น ประจำปี 2562 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เรื่อง   เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

   คอร์รัปชั่น ประจำปี 2561