มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

- มาตรการและการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการป้องกันการรับสินบ

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขอหน่วยงา

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

-  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต