ประชุมสภา

ประชุมสภา

 

บันทึกการประชุมสภา อบต.สถาน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

บันทึกการประชุมสภา อบต.สถาน  ประจำปีงบประมาณ  2560