วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2559