เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

             หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ð  ฝ่ายบริหาร  อบต.สถาน    

 นายเชิด  กะรัตน์

 

นายก อบต.สถาน   

 081-8814633

นายวีระศักดิ์  ตันกุระ

 รองนายก อบต.สถาน

 085-4742269

 

 นางอรนุช  สุทธหลวง

 

 รองนายก อบต.สถาน

 

 089-9981091

 

 

ð  หัวหน้าส่วน  อบต.สถาน   

                                                    

 นางรัตติกาล  เชียงหนุ้น  ปลัดอบต.สถาน      081-7833583 
 นางสาวกิ่งจันทร์  ปรารมภ์  ผู้อำนวยการกองคลัง  085-6748173
นางปัณฑารี  ต๊อดแก้ว  หัวหน้าสำนักปลัด  085-7122294
นางปัญญดา  วงกุละ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  086-1955225
นายวิทุล ตาลสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 089-8940338

 

  ð  ผู้นำชุมชน                                                                                      

 

นางสุวรรณทร  อินทนนท์  กำนันตำบลสถาน   

 086-1882663

นางนววรรณ  อุดอ้าย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  2  089-9594729
นางศศิภรณ์  จิตอารี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  3   085-6267800
นางธารารัตน์  จิตอารี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  4    081-1114081

จ.ส.ต.สมหมาย  ธงชัย

 ผู้ใหญ่บ้านหมู่  5  084-5508038
นายสม  จิตอารี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  6  086-1178270  
นายสุจินต์  จิตอารี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7  087-2212246
นายพลากร  จิตอารี   ผู้ใหญ่บ้านหมู่  8  098-7868801
นายประทวน  ชาวส้าน   ผู้ใหญ่บ้านหมู่  9    089-8512162
นายสำรวย  จิตอารี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  11  086-1819528 
นายเจริญ  จิณะเสน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  12  086-1986282
นายสมพร  ยาปัน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  13  089-4317839

ð สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  

นายณัฐพล  จิตอารีย์              ประธานสภา อบต.      081-0217189    
นางดวงเดือน  จิตอารี รองประธานสภา อบต. 084-4839061
จ.ส.อ.พิศิษฐ์  ตะนุลานนท์ ส.อบต.บ้านส้าน หมู่ 2 084-3661394
นายวุฒิชัย  อุดอ้าย ส.อบต.บ้านส้าน หมู่ 2 087-7878298
นายธนายุต  ชาวส้าน ส.อบต.บ้านส้านเหล่า หมู่ 3 080-6743189
นายพิเชฐ  จิตอารีย์  ส.อบต.บ้านดอนสถาน หมู่ 4 089-5584485
นางสาววรัศยา  จิตอารี ส.อบต.บ้านดอนสถาน หมู่ 4 081-1798565
นางพงศกร  จินดาสวัสดิ์ ส.อบต.บ้านห้วยล้า หมู่ 5 089-5528175
นายสมศักดิ์  สุวรรณ ส.อบต.บ้านห้วยล้า  หมู่  5 085-5494241
นายชรี  จิตอารีย์ ส.อบต.บ้านนาฝาง  หมู่  6 084-9049568
นางสุธิกานต์  สุริยะ ส.อบต.บ้านป่าเหียง หมู่  7 081-2880469
นายเผชิญ  จิตอารี ส.อบต.บ้านใหม่ชัยเจริญ หมู่ 8 093-1793382
นางสุจินดา  กุลท้วม ส.อบต.บ้านใหม่ชัยเจริญ  หมู่  8 086-1802269
นายวัลลภ  อินทร์ทัพ ส.อบต.บ้านสันติสุข  หมู่  9 088-4098319
นางนิตยา  สุทธหลวง ส.อบต.บ้านสันติสุข  หมู่  9 080-8473683
นายศรีนวล  พลจร ส.อบต.บ้านพรสวรรค์  หมู่  10 089-2136639
นายจรัส  จันต๊ะวงค์ ส.อบต.บ้านต้นผึ้ง  หมู่  11 086-1889374
นางบุญหลง  จิตอารี ส.อบต.บ้านต้นผึ้ง  หมู่  11 089-9991392
นายสุภาพ  จิตอารีย์ ส.อบต.บ้านดอนสถาน 1  หมู่  12 089-5544730
นางสุจิตรา  ไชยวงค์ ส.อบต.บ้านดอนสถาน 1  หมู่  12 089-8554506
นายเดช  บุญเทพ ส.อบต.บ้านส้าน 1 หมู่  13 080-1559904
นางนันทวรรณ  บุญเทพ ส.อบต.บ้านส้าน 1 หมู่ 13 085-6273819

 

             

             โทรศัพท์/โทรสาร อบต.สถาน  054-718800-2