ข้อมูลทั่วไป

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

ระวัติความเป็นมาของตำบลสถาน

 

เดิมชื่อ ขุนสถาน มีจำนวนหมู่บ้านเดิม 22 หมู่บ้าน ปกครองโดยกำนันศรี ตั้งแต่ปี 2435 จนกระทั่งปี 2448 ได้รวมการปกครองกับตำบลปัว และแยกการปกครองเป็นตำบลสถาน ตั้งแต่ปี 2504 และเมื่อปี 2522 แยกตำบลไชยวัฒนาออกจำนวน 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปัว 1 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลสถาน จำนวน 12 หมู่บ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

เนื้อที่  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   141   ตารางกิโลเมตร หรือ  88,125  ไร่  หมู่บ้านในเขต   ความรับผิดชอบ  จำนวน  12  หมู่บ้าน  มีประชากร ทั้งหมด  5,296  คน

ซึ่งประกอบด้วย  12  หมู่บ้าน  ดังนี้

1.  บ้านส้าน  หมู่  2

2.  บ้านส้านเหล่า  หมู่  3.

3.  บ้านดอนสถาน  หมู่  4

4.  บ้านห้วยล้า  หมู่  5

5.  บ้านนาฝาง  หมู่  6

6.  บ้านป่าเหียง  หมู่  7

7.  บ้านใหม่ชัยเจริญ  หมู่  8

8. บ้านสันติสุข  หมู่  9

9.  บ้านพรสวรรค์  หมู่  10

10.  บ้านต้นผึ้ง  หมู่  11

11.  บ้านดอนสถาน 1 หมู่ 12

12.  บ้านส้าน 1 หมู่  13

 

 

 

อาณาเขตตำบล

 

ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ  ตำบลไชยวัฒนา,      ตำบลปัว อำเภอเชียงกลาง

 

ทิศใต้                      ติดต่อกับ  ตำบลวรนคร

 

ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ  ตำบลภูคา ตำบลสกาด

 

ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ  ไชยวัฒนา

 

 

 

คำขวัญ  “ พระธาตุจอมทองล้ำค่า    อนุรักษ์ปลาลำน้ำปัว

 

               งามทั่วแดนดอกฝ้าย         ห้าร้อยปีต้นยวนผึ้ง

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 

            อาชีพ

              -  การเกษตรกรรม พื้นที่ทำเกษตรทั้งสิ้น 6,886 ไร่  หรือ ร้อยละ  7.81  ของพื้นที่ทั้งหมด

              -  รับจ้างทั่วไป

              -  รับราชการ

              -  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

              -  ค้าขาย

 

           หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

              -  ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก     2   แห่ง

              -  โรงงานอุตสาหกรรม 4  แห่ง

              -  โรงสี       19    แห่ง

              -  ธนาคาร   -      แห่ง

              -  โรงแรม   -      แห่

 

สภาพทางสังคม

 

          การศึกษา

              -  โรงเรียนประถมศึกษา   3  แห่ง

              -  โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส    2 แห่ง

 

         สถาบันและองค์การทางศาสนา

              -  วัด            จำนวน     7    แห่ง

              -  มัสยิด        จำนวน    -     แห่ง

              -  โบสถ์        จำนวน    2     แห่ง

              -  สำนักสงฆ์   จำนวน   3      แห่ง

 

       การสาธารณสุข

              -  สถานีอนามัยประจำตำบล     1    แห่ง

              -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน         -     แห่ง

              -  โรงพยาบาลของรัฐ              -     แห่ง

              -  สถานีพยาบาลเอกชน           -     แห่ง

 

       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    -   หน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรอำเภอปัว ประจำตำบลสถาน จำนวน  1 แห่ง

 

 การบริหารพื้นฐาน

 

          การคมนาคม

             -  ตำบลสถานมีสภาพถนนใช้ติดต่อกับทางอำเภอสะดวกทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อน ส่วนการสัญจรติดต่อกับตำบลสกาด ในฤดูฝนติดต่อกับตำบลสกาด ไม่สะดวก

 

          การโทรคมนาคม

              -   จำนวนโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร      10 เปอร์เซ็นต์

              -   จำนวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร    70  เปอร์เซ็นต์

              -   ตู้โทรศัพท์สาธารณ  จำนวน  -   ตู้

 

          การไฟฟ้า

              -  จำนวนที่ใช้ไฟฟ้า   12   หมู่บ้าน  ประชากร  5,284 คน

 

          แหล่งน้ำธรรมชาติ 

1. อ่างเก็บน้ำห้วยล้า

2. อ่างเก็บน้ำห้วยดินหม้อ

3. อ่างห้วยกู้

4. อ่างเก็บน้ำห้วยปูด

                   5.  บึง,หนอง         จำนวน  4  แห่ง

 

         แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

              -  ฝาย                 จำนวน         2    แห่ง

              -  บ่อน้ำตื้น            จำนวน     535    แห่ง

              -  บ่อโยก              จำนวน      -       แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

 

          ทรัพย์พยากรณ์ธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่)

             -  มีทรัพยากรป่าไม้เหลืออยู่เป็นที่น่าพอใจ

             -  มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

 

           มวลชนจัดตั้ง

              -  ลูกเสือชาวบ้าน  5  รุ่น         จำนวน    1,000    คน

              - ไทยอาสาป้องกันชาติ  7 รุ่น จำนวน    1,700   คน

    - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 3 รุ่น 120  คน

 

 

ศักยภาพในตำบล

     ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

 

          จำนวนบุคลากร    27  คน แยกเป็น

               -  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 7  คน 

               -  ตำแหน่งส่วนการคลัง   จำนวน 5  คน

     -  ตำแหน่งส่วนโยธา       จำนวน 3  คน

     -  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 7 คน

 

ระดับการศึกษา

                  -  มัธยมศึกษา  ตอนปลาย  -  คน

                 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   6  คน

                 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   5   คน

                 -  ปริญญาตรี  10  คน

                 -  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   -   คน

                 -  ปริญญาโท    9   คน

 

         รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

               -  ประจำปีงบประมาณ  2558  จำนวน    22,000,000   บาท     แยกเป็น

               -  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง   จำนวน    692,400    บาท

               -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จำนวน  21,307,000บาท

               -  รายได้ที่หน่วยงานราชการอื่นจัดเก็บให้   จำนวน    -  บาท

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1.  การรวมกลุ่มของประชาชน      อำนวยกลุ่มทุกประเภท        แยกประเภทกลุ่ม

 

                    -   กลุ่มเกษตรทำนา                             1   กลุ่ม

                    -  กลุ่มออมทรัพย์                              12   กลุ่ม

                    -  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์  อาหาร           10   กลุ่ม

                    -  กลุ่มอาชีพทางการเกษตร                  5    กลุ่ม