ข้อมูลทั่วไป

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 

ระวัติความเป็นมาของตำบลสถาน

 

เดิมชื่อ ขุนสถาน มีจำนวนหมู่บ้านเดิม 22 หมู่บ้าน ปกครองโดยกำนันศรี ตั้งแต่ปี 2435 จนกระทั่งปี 2448 ได้รวมการปกครองกับตำบลปัว และแยกการปกครองเป็นตำบลสถาน ตั้งแต่ปี 2504 และเมื่อปี 2522 แยกตำบลไชยวัฒนาออกจำนวน 8 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปัว 1 หมู่บ้าน อยู่ในเขตตำบลสถาน จำนวน 12 หมู่บ้าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

เนื้อที่  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   141   ตารางกิโลเมตร หรือ  88,125  ไร่  หมู่บ้านในเขต   ความรับผิดชอบ  จำนวน  12  หมู่บ้าน  มีประชากร ทั้งหมด  5,296  คน

ซึ่งประกอบด้วย  12  หมู่บ้าน  ดังนี้

1.  บ้านส้าน  หมู่  2

2.  บ้านส้านเหล่า  หมู่  3.

3.  บ้านดอนสถาน  หมู่  4

4.  บ้านห้วยล้า  หมู่  5

5.  บ้านนาฝาง  หมู่  6

6.  บ้านป่าเหียง  หมู่  7

7.  บ้านใหม่ชัยเจริญ  หมู่  8

8. บ้านสันติสุข  หมู่  9

9.  บ้านพรสวรรค์  หมู่  10

10.  บ้านต้นผึ้ง  หมู่  11

11.  บ้านดอนสถาน 1 หมู่ 12

12.  บ้านส้าน 1 หมู่  13

 

 

 

อาณาเขตตำบล

 

ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ  ตำบลไชยวัฒนา,      ตำบลปัว อำเภอเชียงกลาง

 

ทิศใต้                      ติดต่อกับ  ตำบลวรนคร

 

ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ  ตำบลภูคา ตำบลสกาด

 

ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ  ไชยวัฒนา

 

 

 

คำขวัญ  “ พระธาตุจอมทองล้ำค่า    อนุรักษ์ปลาลำน้ำปัว

 

               งามทั่วแดนดอกฝ้าย         ห้าร้อยปีต้นยวนผึ้ง

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

 

            อาชีพ

              -  การเกษตรกรรม พื้นที่ทำเกษตรทั้งสิ้น 6,886 ไร่  หรือ ร้อยละ  7.81  ของพื้นที่ทั้งหมด

              -  รับจ้างทั่วไป

              -  รับราชการ

              -  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

              -  ค้าขาย

 

           หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

              -  ปั้มน้ำมันขนาดเล็ก     2   แห่ง

              -  โรงงานอุตสาหกรรม 4  แห่ง

              -  โรงสี       19    แห่ง

              -  ธนาคาร   -      แห่ง

              -  โรงแรม   -      แห่

 

สภาพทางสังคม

 

          การศึกษา

              -  โรงเรียนประถมศึกษา   3  แห่ง

              -  โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส    2 แห่ง

 

         สถาบันและองค์การทางศาสนา

              -  วัด            จำนวน     7    แห่ง

              -  มัสยิด        จำนวน    -     แห่ง

              -  โบสถ์        จำนวน    2     แห่ง

              -  สำนักสงฆ์   จำนวน   3      แห่ง

 

       การสาธารณสุข

              -  สถานีอนามัยประจำตำบล     1    แห่ง

              -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน         -     แห่ง

              -  โรงพยาบาลของรัฐ              -     แห่ง

              -  สถานีพยาบาลเอกชน           -     แห่ง

 

       ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    -   หน่วยบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรอำเภอปัว ประจำตำบลสถาน จำนวน  1 แห่ง

 

 การบริหารพื้นฐาน

 

          การคมนาคม

             -  ตำบลสถานมีสภาพถนนใช้ติดต่อกับทางอำเภอสะดวกทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อน ส่วนการสัญจรติดต่อกับตำบลสกาด ในฤดูฝนติดต่อกับตำบลสกาด ไม่สะดวก

 

          การโทรคมนาคม

              -   จำนวนโทรศัพท์พื้นฐานต่อประชากร      10 เปอร์เซ็นต์

              -   จำนวนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อประชากร    70  เปอร์เซ็นต์

              -   ตู้โทรศัพท์สาธารณ  จำนวน  -   ตู้

 

          การไฟฟ้า

              -  จำนวนที่ใช้ไฟฟ้า   12   หมู่บ้าน  ประชากร  5,284 คน

 

          แหล่งน้ำธรรมชาติ 

1. อ่างเก็บน้ำห้วยล้า

2. อ่างเก็บน้ำห้วยดินหม้อ

3. อ่างห้วยกู้

4. อ่างเก็บน้ำห้วยปูด

                   5.  บึง,หนอง         จำนวน  4  แห่ง

 

         แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

              -  ฝาย                 จำนวน         2    แห่ง

              -  บ่อน้ำตื้น            จำนวน     535    แห่ง

              -  บ่อโยก              จำนวน      -       แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

 

          ทรัพย์พยากรณ์ธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่)

             -  มีทรัพยากรป่าไม้เหลืออยู่เป็นที่น่าพอใจ

             -  มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์

 

           มวลชนจัดตั้ง

              -  ลูกเสือชาวบ้าน  5  รุ่น         จำนวน    1,000    คน

              - ไทยอาสาป้องกันชาติ  7 รุ่น จำนวน    1,700   คน

    - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 3 รุ่น 120  คน

 

 

ศักยภาพในตำบล

     ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

 

          จำนวนบุคลากร    27  คน แยกเป็น

               -  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน 7  คน 

               -  ตำแหน่งส่วนการคลัง   จำนวน 5  คน

     -  ตำแหน่งส่วนโยธา       จำนวน 3  คน

     -  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 7 คน

 

ระดับการศึกษา

                  -  มัธยมศึกษา  ตอนปลาย  -  คน

                 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   6  คน

                 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   5   คน

                 -  ปริญญาตรี  10  คน

                 -  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   -   คน

                 -  ปริญญาโท    9   คน

 

         รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

               -  ประจำปีงบประมาณ  2558  จำนวน    22,000,000   บาท     แยกเป็น

               -  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง   จำนวน    692,400    บาท

               -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จำนวน  21,307,000บาท

               -  รายได้ที่หน่วยงานราชการอื่นจัดเก็บให้   จำนวน    -  บาท

 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1.  การรวมกลุ่มของประชาชน      อำนวยกลุ่มทุกประเภท        แยกประเภทกลุ่ม

 

                    -   กลุ่มเกษตรทำนา                             1   กลุ่ม

                    -  กลุ่มออมทรัพย์                              12   กลุ่ม

                    -  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์  อาหาร           10   กลุ่ม

                    -  กลุ่มอาชีพทางการเกษตร                  5    กลุ่ม