ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน 

                องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  ตั้งอยู่ที่ 111   หมู่  9  บ้านสันติสุข  ตำบลสถาน  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  ได้รับการยกฐานะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่23  กุมภาพันธ์  2540   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นที่  5  ระยะทางห่างจากอำเภอปัว   ประมาณ  5  กิโลเมตร  ปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง   

 รายชื่อผู้บริหาร

 1.  นายสมนึก      สุวรรณ     ดำรงตำแหน่ง        ประธานกรรมการบริหาร            วาระการดำรงตำแหน่ง  2540 - 2542

2.  นายสุจินต์       จิตอารี      ดำรงตำแหน่ง        ประธานกรรมการบริหาร            วาระการดำรงตำแหน่ง  2542 - 2543

3.  นายคล้าย      ยาปัน        ดำรงตำแหน่ง        ประธานกรรมการบริหาร             วาระการดำรงตำแหน่ง  2543 - 2544

4.  พันตรีสงวน     วงค์มิตร    ดำรงตำแหน่ง        นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     วาระการดำรงตำแหน่ง  2544 - 2548

5.  นายสุจินต์      จิตอารี      ดำรงตำแหน่ง        นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     วาระการดำรงตำแหน่ง  2548 - 2552

6.  นายอุดม        จิตอารี      ดำรงตำแหน่ง        นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     วาระการดำรงตำแหน่ง  2552 - 2556

7.  นายเชิด         กะรัตน์      ดำรงตำแหน่ง        นายกองค์การบริหารส่วนตำบล     วาระการดำรงตำแหน่ง  2556 - ปัจจุบัน