พันธกิจ

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พันธกิจ

 

 

 พันธกิจ  

 

                   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

                2. สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

                   สมดุล และยั่งยืน โดยเน้นการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร แก้ไขปัญหาความยากจน

                3. พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังค

                   สงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

                4. ส่งเสริมการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาด้านกีฬา

                5. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้

                6. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง