คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

 

nayok

นายเชิด  กะรัตน์

นายกอบต.สถาน

 

n 1

นายวีระศักดิ์  ตันกุระ

รองนายก อบต.สถาน

 

rong2

   นางอรนุช  สุทธหลวง

  รองนายก อบต.สถาน

 

 

 

 

 

 

 

 น.ส.พิมพ์วิภา มหานิล  

เลขานุการนายก อบต.