บ้านป่าเหียง หมู่ 7

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านป่าเหียง หมู่ 7

 

IMG 8872

 

10543787 1467496500185277 1323081867 n

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

          เริ่มแรกก่อนที่จะมาเป็นหมู่บ้านป่าเหียง  ย้ายมาจากหมวดหนึ่งของบ้านดอนสถาน  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  มีจำนวน

หลักคาเรือน  5  หลังคาเรือน  โดยการนำของพ่อจ๋อย  จิตอารี และต่อมาได้มีชาวบ้านย้ายมาอยู่เพิ่ม เมื่อพ.ศ.2511

 นายบุญตัน  ธนะวัง  เป็นผู้นำในสมัยนั้นได้พาชาวบ้านประมาณ  50 หลังคาเรือน  ได้ร่วมกันจัดตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นเมื่อ

พ.ศ. 2511  โดยการสร้างกฏิและวิหารกำมะลอ  และได้นิมนตืพระบุยส่งมาจำพรรษา

และต่อมาชาวบ้านได้ร่วมมือกันพัมนาหมู่บ้านมาตลอดและ  เมื่อ พ.ศ. 2517  ทางชาวบ้านและผู้นำชุมชนสมัยนั้นได้ทำ

หนังสือขอจัดตั้งหมู่บ้านขึ้น  โดยทางอำเภอได้มาแจ้งการได้รับประกาศจากกรมการปกครองและ

แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนแรก ของบ้านป่าเหียง หมู่  15  ตำบลสถาน  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  คือ  นาย โท  ไชยวงค์ 

เมื่อ พ.ศ. 2517  ภายหลังได้แบ่งตำบลสถานเป็น  2  ตำบล คือตำบลไชยวัฒนาและตำบลสถาน 

ดังนั้นหมู่บ้านป่าเหียง ได้เปลี่ยนมาเป็นหมู่  7  ในปัจจุบัน

 

รายนามผู้ใหญ่บ้าน

      1.   นายโท  ไชยวงค์      พ.ศ.2517 - 2518

     2.  นายแก้ว  ลือยศ        พ.ศ.2519 - 2520

     3.  นายแกว่น  จิตอารี      พ.ศ.2521 - 2523

     4.  นายจาย  จิตอารี        พ.ศ.2524 - 2525

     5.  นายแก้ว  ลือยศ        พ.ศ.2526 - 2527

     6.  นายชิต  จิตอารี         พ.ศ.2528 - 2528

     7.  นายเขียว  ลือยศ       พ.ศ.2528 - 2530

     8.  นายรศ  ปาละ          พ.ศ.2530 - 2537

     9.  นายจงเจริญ  จิตอารี   พ.ศ.2537 - 2547

    10. นายสุจินต์  จิตอารี      พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน

 

ประชากร  จำนวน  457  คน  ชาย  220  คน  หญิง 237  คน  จำนวนครัวเรือน  144  หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม  2559)

 

ศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดป่าเหียง  เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

 

อาณาเขต  ทิศเหนือ       ติดกับ  บ้านต้นผึ้ง  หมู่  11  ตำบลสถาน

              ทิศใต้          ติดกับ  บ้านดอนสถาน หมู่ 4  ตำบลสถาน

              ทิศตะวันออก  ติดกับ  บ้านห้วยล้า  หมู่  5  ตำบลสถาน

              ทิศตะวันตก    ติดกับ  บ้านใหม่ชัยเจริญ  หมู่  8  ตำบลสถาน

 

ลักษณะภูมิประเทศ  บ้านป่าเหียง  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ   มีพื้นที่ในเขตปกครอง  186,985.71  ตารางเมตร

 

ลักษณะภูมิอากาศ  มี  3  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว

 

สภาพทางเศรษฐกิจ  

                    การประกอบอาชีพ  อาชีพหลัก  จำนวน  50  ครัวเรือน  อาชีพรอง  จำนวน  60  ครัวเรือน

     1.  เกษตรกร                          จำนวน  50  ครัวเรือน  100  คน

     2.  ค้าขาย                             จำนวน  7  ครัวเรือน  14  คน

     3.  ช่าง                                จำนวน  13  ครัวเรือน  13  คน

     4.  อุตสาหกรรมในครัวเรือน           จำนวน  6  ครัวเรือน  6  คน

     5.  ข้าราชการ                          จำนวน  14 ครัวเรือน  15  คน

     6.  รับจ้าง / บริการ                    จำนวน  27  ครัวเรือน  7  คน

     7.  อื่นๆ (ผู้สูงอายุ)                    จำนวน  34  ครัวเรือน  49  คน

 

สภาพทางสังคม

     -  สภาพบ้านเรือน  มีความมั่นคงถาวร  มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ  ถูกสุขลักษณะ  ครอบครัวมีความอบอุ่น

     -  ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี

     -  เด็กและเยาชนได้รับการศึกษาภาคบัคับทุกคน  ประชาชนอายุ  15-60  ปี อ่านออก เขียนได้เป็นส่วนใหญ่

     -  ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

     -  ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน

     -   หมู่บ้านมีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน  ซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับหมู่บ้าน

 

 กลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน

     กลุ่มทางเศรษฐกิจ  ได้แก่

     -  กลุ่มกล้วยฉาบ

     -  กลุ่มออมทรัพย์

     -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน

     -  สหกรณ์ยูดิตยูเนียน

     กลุ่มทางสังคม / วัฒนธรรม  ได้แก่

     -  กลุ่มผู้สูงอายุ

     -  กลุ่มสตรีแม่บ้าน

     -  กลุ่ม อสม.

 

 ปราชญ์ชาวบ้าน

     1.  ด้านไสยศาสตร์  นายมุด  จันต๊ะวงค์

     2.  ด้านการสู่ขวัญ  นายมุด  จันต๊ะวงค์  ,  นายประสาท  ธัญญะ

     3.  ด้านการบริหารชุนชน  นายสุจินต์  จิตอารี,  นายจงเจริญ  จิตอารี

 

กลุ่ม / องค์กรที่เข้มแข็งในชุมขน 

     1.  กองทุนหมู่บ้าน

     2.  กองทุน กข.คจ.

     3.  กองทุน อพป.

     4.  กลุ่มออมทรัพย์

     5.  สหกรณ์เครดิตยูเนียน

     6.  กองทุนโภชนการ

     7.  กองทุนกลุ่มทอผ้า

     8.  กองทุนกล้วยฉาบ

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

    1.  ผ้าทอเก็บมุก

    2.  กล้วยฉาบ

    3.  ไม้กวาด

    4.  แปรรูปน้ำพริก