บ้านต้นผึ้ง หมู่ 11

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านต้นผึ้ง หมู่ 11

IMG 8836

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านต้นผึ้งเป็นหมู่บ้านตั้งใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยมีพ่ออุ้ยศรี จิตอารี และพ่อยืน จิตอารี เป็นแกนนำย้ายมาจาก

บ้านดอนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลสถานอำเภอปัว มาตั้งบ้านเรือนเพื่อสะดวกในการประกอบอาชีพ ต่อมามีผู้ย้ายตามมา

ตั้งบ้านเรือนมากขึ้น จนถึงปี พ.ศ. 2526 จึงได้รับอนุมัติให้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ เหตุที่เรียกบ้านต้นผึ้ง เพราะ

ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณทุ่งนาที่เรียกว่า “ทุ่งผึ้ง” ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านต้นผึ้ง

 

p3IMG 8838

 

 

 

 

ที่ตั้ง

บ้านต้นผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบ สภาพทางภูมิอากาศมี 3 ฤดู ร้อน ฝน หนาว

 

จำนวนประชากร

 ประชากรทั้งหมด  134  คน  ชาย  62  คน  หญิง 72  คน  จำนวนครัวเรือน  43  ครัวเรือน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ทิศเหนือ ติดกับ ป่าและภูเขา บ้านสกาดใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลสกาด

ทิศใต้ ติดกับ บ้านห้วยหล้า หมู่ที่ 5 ตำบลสถาน

ทิศตะวันออก ติดกับ นาฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน

ทิศตะวันตก ติดกัน บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน

 

ลักษณะของประชากรหรือลักษณะทั่วไป

- เนื้อที่ 3,085 ไร่ ใช้ทำการเกษตร 500 ไร่

- จำนวนครัวเรือน 38 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด 133 คน (ชาย 65 คน หญิง 68 คน)

- รายได้เฉลี่ย 38,454 บาท/คน/ปี

- ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด

- ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ใช้เนื้อที่ ไร่

- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชนได้แก่ ถั่ว ยาสูบ พืชผัก

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมในการขนส่งใช้ได้ตลอดปี

 

สภาพทางสังคม

- ครัวเรือนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ

- สภาพบ้านเรือน มีความคงทนถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

- เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15 – 60 ปี

- อ่านออกเขียนได้ เป็นส่วนใหญ่

- ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

- ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน

มีการเรียนรู้ของชุมชนและมีภูมิปัญญา หรือ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหมู่บ้าน

 

 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของหมู่บ้าน

ผลผลิตทางด้านการเกษตร เช่น พืชตระกูลถั่ว ยาสูบ พริก ลำไย ผ้าทอ จักสาน

 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน

ผลผลิตทางด้านการเกษตร การจักสาน ผ้าทอ

 

ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน

ชุมชนมีการเรียนรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน เช่น การจักสาน การทำบายศรี การทอผ้า การเขียนตัวอักษรเมืองลงในธรรมใบลาน

 

สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ

อ่างห้วยหล้า ป่าสงวนง่อมขุมคำ

 

การคมนาคม

บ้านต้นผึ้ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอปัว ไปทางทิศเหนือ ตามถนนปัว - สกาด

 

ประเพณี/เทศกาลประจำปี

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาแต่โบราณ การสู่ขวัญมักกระทำ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น เมื่อไม่สบาย

เมื่อได้รับโชคหรือมีโชค ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การเดินทางโยกย้าย ที่อยู่ ย้ายที่ทำงาน สู่ขวัญแขกบ้านเรือน ที่มา

เยี่ยมเยียนหมู่บ้าน สู่ขวัญผู้มาร่วมงานผ้าป่า ทอดกฐิน สู่ขวัญนาค ประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี

จะไปสรงน้ำพระ ที่วัดมีการก่อเจดีย์ทราย คือการขนทรายเข้าวัด ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

 

ทักษะฝืมือแรงงานของหมู่บ้าน

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทักษะด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์