บ้านต้นผึ้ง หมู่ 11

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านต้นผึ้ง หมู่ 11

IMG 8836

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านต้นผึ้งเป็นหมู่บ้านตั้งใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยมีพ่ออุ้ยศรี จิตอารี และพ่อยืน จิตอารี เป็นแกนนำย้ายมาจาก

บ้านดอนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลสถานอำเภอปัว มาตั้งบ้านเรือนเพื่อสะดวกในการประกอบอาชีพ ต่อมามีผู้ย้ายตามมา

ตั้งบ้านเรือนมากขึ้น จนถึงปี พ.ศ. 2526 จึงได้รับอนุมัติให้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ เหตุที่เรียกบ้านต้นผึ้ง เพราะ

ที่ตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณทุ่งนาที่เรียกว่า “ทุ่งผึ้ง” ชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านต้นผึ้ง

 

p3IMG 8838

 

 

 

 

ที่ตั้ง

บ้านต้นผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบ สภาพทางภูมิอากาศมี 3 ฤดู ร้อน ฝน หนาว

 

จำนวนประชากร

 ประชากรทั้งหมด  134  คน  ชาย  62  คน  หญิง 72  คน  จำนวนครัวเรือน  43  ครัวเรือน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ทิศเหนือ ติดกับ ป่าและภูเขา บ้านสกาดใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลสกาด

ทิศใต้ ติดกับ บ้านห้วยหล้า หมู่ที่ 5 ตำบลสถาน

ทิศตะวันออก ติดกับ นาฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน

ทิศตะวันตก ติดกัน บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน

 

ลักษณะของประชากรหรือลักษณะทั่วไป

- เนื้อที่ 3,085 ไร่ ใช้ทำการเกษตร 500 ไร่

- จำนวนครัวเรือน 38 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด 133 คน (ชาย 65 คน หญิง 68 คน)

- รายได้เฉลี่ย 38,454 บาท/คน/ปี

- ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด

- ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ใช้เนื้อที่ ไร่

- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชนได้แก่ ถั่ว ยาสูบ พืชผัก

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมในการขนส่งใช้ได้ตลอดปี

 

สภาพทางสังคม

- ครัวเรือนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ

- สภาพบ้านเรือน มีความคงทนถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

- เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15 – 60 ปี

- อ่านออกเขียนได้ เป็นส่วนใหญ่

- ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

- ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน

มีการเรียนรู้ของชุมชนและมีภูมิปัญญา หรือ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหมู่บ้าน

 

 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของหมู่บ้าน

ผลผลิตทางด้านการเกษตร เช่น พืชตระกูลถั่ว ยาสูบ พริก ลำไย ผ้าทอ จักสาน

 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน

ผลผลิตทางด้านการเกษตร การจักสาน ผ้าทอ

 

ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน

ชุมชนมีการเรียนรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน เช่น การจักสาน การทำบายศรี การทอผ้า การเขียนตัวอักษรเมืองลงในธรรมใบลาน

 

สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ

อ่างห้วยหล้า ป่าสงวนง่อมขุมคำ

 

การคมนาคม

บ้านต้นผึ้ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอปัว ไปทางทิศเหนือ ตามถนนปัว - สกาด

 

ประเพณี/เทศกาลประจำปี

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาแต่โบราณ การสู่ขวัญมักกระทำ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น เมื่อไม่สบาย

เมื่อได้รับโชคหรือมีโชค ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การเดินทางโยกย้าย ที่อยู่ ย้ายที่ทำงาน สู่ขวัญแขกบ้านเรือน ที่มา

เยี่ยมเยียนหมู่บ้าน สู่ขวัญผู้มาร่วมงานผ้าป่า ทอดกฐิน สู่ขวัญนาค ประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี

จะไปสรงน้ำพระ ที่วัดมีการก่อเจดีย์ทราย คือการขนทรายเข้าวัด ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

 

ทักษะฝืมือแรงงานของหมู่บ้าน

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทักษะด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์