บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10

 

 

 

 

 

ที่ตั้ง

บ้านพรสวรรค์ ตั้งหมู่ที่ 10 ตำบลสถาน ห่างจากอำเภอปัว ไปทางทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร

 

อาชีพ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและอาชีพการเกษตรกรรม

 

ศาสนา

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ มีโบสถ์คริสจักรบ้านพรสวรรค์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ทุกวันอาทิตย์ชาวบ้านจะหยุดงานเพื่อเข้าโบสถ์นมัสการพระเจ้า

 

ลักษณะทั่วไป

เนื้อที่ 9,375 ไร่ ใช้ทำการเกษตร 350 ไร่จำนวนครัวเรือน 51 ครัวเรือน

จำนวนประชากรทั้งหมด 231 คน (ชาย 122 คน หญิง 109 คน) ข้อมูล ณ พฤษภาคม  2559

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นพื้นที่ราบมีแม่น้ำไหลผ่าน

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านดอนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลสถาน

ทิศใต้ ติดกับ บ้านแก้ม หมู่ที่ 5 ตำบลวรนคร

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านส้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสถาน

ทิศตะวันตก ติดกัน บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

- รายได้เฉลี่ย 22,416 บาท/คน/ปี

- ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด

- ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ใช้เนื้อที่ 350 ไร่

- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชนได้แก่ ข้าว ถั่ว

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมในการขนส่งใช้ได้ตลอดปี

 

สภาพทางสังคม

- สภาพบ้านเรือน มีความคงทนถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี

- เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15 – 60 ปี

- อ่านออกเขียนได้ เป็นส่วนใหญ่

- ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

- ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน มีการเรียนรู้ของชุมชนและมีภูมิปัญญา หรือ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหมู่บ้าน

 

วัฒนธรรมประเพณี

มกราคม     วันต้อนรับปีใหม่  วันถวายพืชผลหัวปี

กุมภาพันธ์   วันวาเลนไทน์  นมัสการพระเจ้า  ฟังเทศน์เกี่ยวกับความรัก

มีนาคม       -

เมษายน  วันอิสเตอร์ (วันคืนชีพของพระเยซู)

พฤษภาคม   วันระลึกภาค

มิถุนายน    -

กรกฎาคม  วันระลึกสภาคริสต์จักรในประเทศไทย

สิงหาคม  วันระลึกอนุชน วันแม่ นมัสการพระเจ้า  เทิดพระเกียรติ 

กันยายน   -

ตุลาคม    -

พฤศจิกายน  -

ธันวาคม      -