บ้านสันติสุข หมู่ 9

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านสันติสุข หมู่ 9

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านสันติสุข เดิมชื่อบ้านแพะ แยกมาจากบ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน บรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองลื้อ เมืองยอง เมืองเชียงราย

เมืองเชียงแสน และเมืองล้า ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางฝั่งขวาของลำน้ำปัว ห่างจากหมู่บ้านนาป่าน ประมาณ 1 กิโลเมตร

ได้แยกหมู่บ้านมาเมื่อปี พ.ศ. 2516 และเปลี่ยนชื่อใหม่จากบ้านป่าแพะเป็นหมู่บ้านสันติสุข

 

ที่ตั้ง

บ้านสันติสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบ สภาพทางภูมิอากาศมี 3 ฤดู ร้อน ฝน หนาว

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นพื้นที่ราบมีแม่น้ำไหลผ่าน

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านดอนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลสถาน

ทิศใต้ ติดกับ บ้านนาป่าน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านส้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสถาน

ทิศตะวันตก ติดกัน บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลไชยวัฒนาลักษณะของประชากรหรือลักษณะทั่วไป

- เนื้อที่ 334 ไร่ ใช้ทำการเกษตร 274 ไร่

- จำนวนครัวเรือน 88 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด 352 คน (ชาย 186 คน หญิง 166 คน

- รายได้เฉลี่ย 33,996 บาท/คน/ปี

- ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด

- ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ใช้เนื้อที่ 274 ไร่

- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชนได้แก่ ถั่ว ยาสูบ พืชผัก

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมในการขนส่งใช้ได้ตลอดปี

 

สภาพทางสังคม

- ครัวเรือนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ

- สภาพบ้านเรือน มีความคงทนถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี

- เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15 – 60 ปี อ่านออกเขียนได้ เป็นส่วนใหญ่

- ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

- ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน มีการเรียนรู้

ของชุมชนและมีภูมิปัญญา หรือ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหมู่บ้าน

 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของหมู่บ้าน

ผลผลิตทางด้านการเกษตร เช่น พืชตระกูลถั่ว ยาสูบ พริก

 

ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน

ชุมชนมีการเรียนรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน เช่น การจักสาน การทำบายศรี การเขียนตัวอักษรเมือง

สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ

การคมนาคม

บ้านสันติสุขห่างจากที่ว่าการอำเภอปัว ไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงหมายเลข 1080 ปัว - ทุ่งช้าง

 

ประเพณี/เทศกาลประจำปี

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาแต่โบราณ การสู่ขวัญมักกระทำ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น เมื่อไม่สบาย เมื่อ

ได้รับโชคหรือมีโชค ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การเดินทางโยกย้าย ที่อยู่ ย้ายที่ทำงาน สู่ขวัญแขกบ้านเรือน ที่มาเยี่ยมเยียน

หมู่บ้าน สู่ขวัญผู้มาร่วมงานผ้าป่า ทอดกฐิน สู่ขวัญนาค ประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี จะไปสรงน้ำพระ ที่วัดมี

การก่อเจดีย์ทราย คือการขนทรายเข้าวัด ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุทักษะฝืมือแรงงานของหมู่บ้าน

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทักษะด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์