บ้านห้วยล้า หมู่ 5

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านห้วยล้า หมู่ 5

 

 

 

IMG 8860

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

เมื่อประมาณ 100 ปีมาแล้ว  บ้านห้วยล้าเดิมชื่อ บ้านดอนแก้ว  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด  บ้านเรือนตั้งเรียงรายตามริมน้ำห้วยล้า  เพื่ออาศัยน้ำห้วยล้าในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม  อยู่ต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2440  ได้ถูกอุทกภัยฝนตกอย่างรุนแรงทำให้น้ำห้วยล้าได้เอ่อนองท่วมบ้านเรือนเสียหายอย่างมาก  ซึ่งตอนนั้นมี นายอาทิตย์  สุทธหลวง  เป็นหัวหน้าบ้านจึงได้พาราษฎรอพยพขึ้นอยู่ทางทิศเหนือ - ทิศใต้ - ทิศตะวันตกของวัดห้วยล้า  ปัจจุบันต่อมาชาวบ้านพากันปลูกบ้านเรือนอยู่ล้อมรอบวัดทั้ง  3  ด้าน  ต่อมาทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายอาทิตย์  สุทธหลวง  เป็นผู้ใหญ่บ้านและได้ร่วมมือ  ร่วมใจ  กันพัฒนาหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมาจนถึง พ.ศ.2448  นายอาทิตย์  สุทธหลวง  ได้ลาออกไป  ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายฐานะ  สุทธหลวง เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ได้พัฒนาความเจริญในหมู่บ้านตามระดับมาจนถึง พ.ศ.2473  นายฐานะ  สุทธหลวงได้ลาออก  ทางราชการจึงได้แต่งตั้ง นายคึ๋น  จิตอารี  เป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่ พ.ศ.2473  ต่อมาทางราษฎรได้ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอปัว  เพื่อเปลี่ยนชื่อจากบ้านดอนแก้ว มาเป็นบ้านห้วยล้า  ซึ่งได้รับการอนุญาตจากนายอำเภอปัวให้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านห้วยล้า จนถึงปัจจุบัน  

รายนามผู้ใหญ่บ้าน

     1.  นายอาทิตย์  สุทธหลวง

     2.  นายฐานะ  สุทธหลวง      พ.ศ.2478-2473

     3.  นายคึ๋น  จิตอารี             พ.ศ.2473-2483

     4.  นายปัญญา  สุวรรณ       พ.ศ.2483-2497

     5.  นายเหรียญ  สุวรรณ       พ.ศ.2497-2517

     6.  นายสมนึก  สุวรรณ         พ.ศ.2517-2542

     7.  นายวิรัตน์  จิตอารี           พ.ศ.2542-2555

     8.  จ.ส.อ.สมหมาย  ธงชัย    พ.ศ.2555-ปัจจุบัน

ที่ตั้ง

บ้านห้วยล้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบ สภาพทางภูมิอากาศมี 3 ฤดู ร้อน ฝน หนาว

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน

ทิศใต้ ติดกับ บ้านดอนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลสถาน

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านนาฝาง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน

ทิศตะวันตก ติดกัน บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลสถาน

 

ลักษณะของประชากรหรือลักษณะทั่วไป

- เนื้อที่ 8,125 ไร่ ใช้ทำการเกษตร 750 ไร่

- จำนวนครัวเรือน 130 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด 531 คน (ชาย 284 คน หญิง 247 คน)

- รายได้เฉลี่ย 35,078 บาท/คน/ปี

- ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด

- ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ใช้เนื้อที่ 150 ไร่

- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชนได้แก่ ถั่ว ยาสูบ พืชผัก

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมในการขนส่งใช้ได้ตลอดปี

 

สภาพทางสังคม

- ครัวเรือนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ

- สภาพบ้านเรือน มีความคงทนถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี

- เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15 – 60 ปี

- อ่านออกเขียนได้ เป็นส่วนใหญ่

- ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

- ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน มีการเรียนรู้ของชุมชนและมี ภูมิปัญญา หรือ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหมู่บ้าน 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของหมู่บ้าน

ผลผลิตทางด้านการเกษตร เช่น พืชตระกูลถั่ว ยาสูบ พริกผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน

ผลผลิตทางด้านการเกษตร การจักสาน

 

ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน

ชุมชนมีการเรียนรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน เช่น การจักสาน การทำบายศรี การทอผ้า การเขียนตัวอักษรเมือง

 

สถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่บริการ

อ่างเก็บน้ำห้วยหล้า ป่าสงวนง่อมขุมคำ

 

การคมนาคม

บ้านห้วยหล้าห่างจากที่ว่าการอำเภอปัว ไปทางทิศเหนือ ตามทาง ปัว - สกาดประเพณี/เทศกาลประจำปี

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาแต่โบราณ การสู่ขวัญมักกระทำ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น เมื่อไม่สบาย เมื่อ

ได้รับโชคหรือมีโชค ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การเดินทางโยกย้าย ที่อยู่ ย้ายที่ทำงาน สู่ขวัญแขกบ้านเรือน ที่มาเยี่ยมเยียน

หมู่บ้าน สู่ขวัญผู้มาร่วมงานผ้าป่า ทอดกฐิน สู่ขวัญนาค

ประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี จะไปสรงน้ำพระ ที่วัดมีการก่อเจดีย์ทราย คือการขนทรายเข้าวัด ประเพณีรดน้ำ

ดำหัวผู้สูงอายุ

 

ทักษะฝืมือแรงงานของหมู่บ้าน

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทักษะด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์