บ้านดอนสถาน หมู่ 4

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านดอนสถาน

 

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

            บ้านดอนสถาน  เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี  ตั้งโดยการนำของพ่อกำนันชื่น  จิตอารี   เหตุที่ตั้งชื่อ

ว่าดอนสถาน   เพราะเดิมชื่อบ้านบอน เพราะบริเวณหมู่บ้านมีคูน้ำตามละแวกบ้าน  มีต้นบอนขึ้นเต็มคูน้ำ   ผู้ที่มาตั้ง

ถิ่นฐานอยู่จึงพร้อมใจกันตั้งชื่อ  หมู่บ้านว่า  บ้านบอน   ต่อมาเกิดอุทกภัยอย่างหนัก น้ำได้พัดต้นบอนที่ขึ้นตามคูไป

หมด  สภาพบริเวณเปลี่ยนไปมีแต่  หิน ทราย  ที่ถูกน้ำพัดมา   ซึ่งเรียกว่า  ดอน  ชาวบ้านจึงได้ตกลงกันตั้งชื่

หมู่บ้านใหม่ว่า  บ้านดอนสถาน

 

ที่ตั้ง 

            บ้านดอนสถาน    ตั้งอยู่หมู่ที่  4    ตำบลสถาน   อำเภอปัว   จังหวัดน่าน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

            เป็นพื้นที่ราบ   สภาพทางภูมิอากาศมี  3  ฤดู  ร้อน  ฝน  หนาว 

            ทิศเหนือ             ติดกับ    ลำน้ำปัว

            ทิศใต้                ติดกับ      บ้านส้าน 1   หมู่ที่  13  ตำบลสถาน

            ทิศตะวันออก      ติดกับ     เขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

            ทิศตะวันตก        ติดกัน     ลำน้ำปัว

 

ลักษณะของประชากรหรือลักษณะทั่วไป 

            -  เนื้อที่      2,750    ไร่        ใช้ทำการเกษตร   2,150  ไร่

            -  จำนวนครัวเรือน   185    ครัวเรือน

            -  จำนวนประชากรทั้งหมด   648   คน   (ชาย  308   คน   หญิง  340   คน) ข้อมูล ณ พฤษภาคม  2559

            - รายได้เฉลี่ย 58,999   บาท/คน/ปี

            - ครัวเรือนมีการออมร้อยละ  80  ของครัวเรือนทั้งหมด

            - ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม  ใช้เนื้อที่   2,150   ไร่

            - ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชนได้แก่  ถั่ว  ยาสูบ  พืชผัก

             - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  มีเส้นทางคมนาคมในการขนส่งใช้ได้ตลอดปี

 

สภาพทางสังคม

            ครัวเรือนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ    

- สภาพบ้านเรือน  มีความคงทนถาวร  มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ

            - ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  คนอายุ  35  ปีขึ้นไป  ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี

- เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ประชาชนที่มีอายุ 15– 60 ปี  

            -  อ่านออกเขียนได้  เป็นส่วนใหญ่

            -  ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

            -  ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน  และมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน 

              มีการเรียนรู้ของชุมชนและมีภูมิ ปัญญา  หรือ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหมู่บ้า

 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของหมู่บ้าน

            ผลผลิตทางด้านการเกษตร  เช่น  ข้าว  พืชตระกูลถั่ว  ยาสูบ  พริก

 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน

            ผลผลิตทางด้านการเกษตร     การจักสาน

 

ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน

           ชุมชนมีการเรียนรู้  จากปราชญ์ชาวบ้าน  เช่น  การจักสาน  การทำบายศรี  การทอผ้า   

การเขียนตัวอักษรเมืองลงในธรรมใบลาน   การละเล่นดนตรีพื้นเมือง 

 

การคมนาคม

          บ้านดอนสถาน   ห่างจากที่ว่าการอำเภอปัว  ไปทางทิศเหนือ 

 

ประเพณี/เทศกาลประจำปี

          ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ  เป็นประเพณีที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาแต่โบราณ  การสู่ขวัญมักกระทำ  ในโอกาสต่าง ๆ   เช่น 

เมื่อไม่สบาย  เมื่อได้รับโชคหรือมีโชค ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง  การเดินทางโยกย้าย  ที่อยู่   ย้ายที่ทำงาน  สู่ขวัญแขก

บ้านเรือน ที่มาเยี่ยมเยียนหมู่บ้าน  สู่ขวัญผู้มาร่วมงานผ้าป่า  ทอดกฐิน  สู่ขวัญนาค  ประเพณีสงกรานต์  ในวันที่  13  เมษายน 

ของทุกปี  จะไปสรงน้ำพระ  ที่วัดมีการก่อเจดีย์ทราย  คือการขนทรายเข้าวัด  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

 

ทักษะฝืมือแรงงานของหมู่บ้าน

          ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทักษะในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์