บ้านส้านเหล่า หมู่ 3

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านส้านเหล่า หมู่ 3

IMG 8907

ที่ตั้ง

บ้านส้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสถาน แยกมาจากบ้านส้าน หมู่ที่ 2 เมื่อปีพุทธศักราช 2516 ห่างจากอำเภอปัวไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร

อาชีพ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม

ศาสนา

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้าน คือวัดบ้านส้านเหล่า เป็นศูนย์รวมจิตใจ

ลักษณะทั่วไป

- เนื้อที่ 9,000 ไร่ ใช้ทำการเกษตร 590 ไร่

- จำนวนครัวเรือน 69 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด 257 คน (ชาย 126 คน หญิง 131 คน)

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ

ทิศเหนือ ติดกับ บ้านดอนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลสถาน

ทิศใต้ ติดกับ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสถาน

ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านห้วยปูด หมู่ที่ 9 ตำบลภูคา

ทิศตะวันตก ติดกัน บ้านส้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสถาน

สภาพทางเศรษฐกิจ

- รายได้เฉลี่ย 29,577 บาท/คน/ปี

- ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด

- ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ใช้เนื้อที่ 590 ไร่

- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชนได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าว ยาสูบ

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมในการขนส่งใช้ได้ตลอดปี

สภาพทางสังคม

- สภาพบ้านเรือน มีความคงทนถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี

- เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15 – 60 ปี อ่านออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่

- ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

- ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน มีการเรียนรู้ของชุมชนและมีภูมิปัญญา หรือ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

08otop  07otop

 

ชาวบ้านจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ เด่น ๆ ได้แก่

1. กลุ่มแปรรูปน้ำพริก มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำน้ำพริกสูตรดั้งเดิม จากภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น น้ำพริกตาแดง น้ำพริกปลาป่น น้ำพริกลาบ น้ำพริกข่า น้ำพริกเผา

2. กลุ่มตัดเย็บ มีกิจกรรมการตัดเย็บ เช่น หมวก กระเป๋า ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า