บ้านนาฝาง หมู่ 6

 

 

 

 

IMG 8843

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

     บ้านนาฝางแต่เดิมเป็นพื้นที่ป่าละเมาะบริเวณเชิงเขาเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ และทำไร่เลื่อนลอย และมีที่พักของผู้ที่มาเลี้ยงสัตว์ และทำไร่ ซึ่งภาษาพื้นเมืองเรียกที่พักชั่วคราวว่า “ป๋าง" ต่อมาเมื่อมีผู้มาพักอาศัยมากขึ้น ที่พักชั่วคราวเริ่มกลายเป็นที่พักถาวรสำหรับตั้งถิ่นที่อยู่ และรวมกันเป็นหมู่บ้าน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านนาฝาง

 

 

ข้อมูลประชากร

   ประชากรรวมทั้งสิ้น  620  คน  แยกเป็นชาย  309  คน   หญิง  311  คน  ผู้สูงอายุ  ( 60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป )  จำนวน  81  คน

   ผู้พิการ  33  คน

 

ที่ตั้ง

บ้านนาฝาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นพื้นที่ราบ สภาพทางภูมิอากาศมี 3 ฤดู ร้อน ฝน หนาว

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ทิศเหนือ ติดกับ เขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ทิศใต้ ติดกับ บ้านดอนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลสถาน

ทิศตะวันออก ติดกับ เขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ทิศตะวันตก ติดกัน บ้านห้วยหล้า หมู่ที่ 5 ตำบลสถาน

 

 

ลักษณะของประชากรหรือลักษณะทั่วไป

- เนื้อที่ 1,250 ไร่ ใช้ทำการเกษตร 850 ไร่

- จำนวนครัวเรือน 147 ครัวเรือน

- จำนวนประชากรทั้งหมด 571 คน (ชาย 277 คน หญิง 294 คน)

- รายได้เฉลี่ย 27,876 บาท/คน/ปี

- ครัวเรือนมีการออมร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด

- ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรม ใช้เนื้อที่ 850 ไร่

- ผลผลิตที่จำหน่ายสู่ตลาดภายในและภายนอกชุมชนได้แก่ ถั่ว ยาสูบ พืชผัก

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมในการขนส่งใช้ได้ตลอดปี

 

สภาพทางสังคม

- ครัวเรือนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ

- สภาพบ้านเรือน มีความคงทนถาวร มีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบ

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพ ประจำปี

- เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน ประชาชนที่มีอายุ 15 –60 ปี

- อ่านออกเขียนได้ เป็นส่วนใหญ่

- ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

- ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชน มีการเรียนรู้ของชุมชนและมีภูมิปัญญา หรือ ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหมู่บ้าน

 

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของหมู่บ้าน

ผลผลิตทางด้านการเกษตร เช่น พืชตระกูลถั่ว ยาสูบ พริก

 

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้าน

ผลผลิตทางด้านการเกษตร การจักสาน

 

ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาของหมู่บ้าน

ชุมชนมีการเรียนรู้ จากปราชญ์ชาวบ้าน เช่น การจักสาน การทำบายศรี การทอผ้า การเขียนตัวอักษรเมือง

 

การคมนาคม

บ้านนาฝางห่างจากที่ว่าการอำเภอปัว ไปทางทิศเหนือ ตามทาง ปัว - สกาด

 

ประเพณี/เทศกาลประจำปี

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านสืบทอดกันมาแต่โบราณ การสู่ขวัญมักกระทำ ในโอกาสต่าง ๆ เช่น เมื่อไม่สบาย เมื่อ

ได้รับโชคหรือมีโชค ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง การเดินทางโยกย้าย ที่อยู่ ย้ายที่ทำงาน สู่ขวัญแขกบ้านเรือน ที่มาเยี่ยมเยียน

หมู่บ้าน สู่ขวัญผู้มาร่วมงานผ้าป่า ทอดกฐิน สู่ขวัญนาค

ประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี จะไปสรงน้ำพระ ที่วัด

มีการก่อเจดีย์ทราย คือการขนทรายเข้าวัด ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

 

ทักษะฝืมือแรงงานของหมู่บ้าน

ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทักษะด้านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์