บ้านส้านหนึ่ง หมู่ 13

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านส้าน หนึ่ง หมู่ 13

<!--[endif]-->

IMG 8926

บ้านส้านหนึ่ง  หมู่  13 

ประวัติความเป็นมา

             บ้านส้านหนึ่ง แยกมาจากบ้านส้าน หมู่ ๒  ตามประกาศจังหวัดน่าน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๓๑๑.๑/ว ๑๙๒๔  ลงวันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ประกาศเมื่อ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔  เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านครั้งแรกเมื่อ วันที่

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ได้นายวสันต์  ยาปัน เป็นผู้ใหญ่จนถึง ปี ๒๕๕๔ ครบวาระและได้เลือกผู้ใหญ่บ้านคนที่สองเมื่อ วันที่ ๑๓

ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้นายสมพร  ยาปันเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

การปกครอง  แบบคณะกรรมการ (กม.)

แบ่งเป็น  ๔ หมวด

ลักษณะภูมิประเทศ

บ้านส้านหนึ่ง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม

ทิศเหนือ              ติดกับ    ลำน้ำปัว

ทิศใต้                ติดกับ    บ้านส้าน หมู่ ๒

ทิศตะวันออก        ติดกับ     บ้านดอนสถาน หมู่ ๔

ทิศตะวันตก          ติดกับ     บ้านนาป่าน หมู่ ๑

ลักษณะภูมิอากาศ

มี ๓ ฤดู   ร้อน   หนาว   ฝน

ด้านศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ   ซึ่งมี วัดส้าน เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

จำนวนครัวเรือน

ที่มีอยู่จริง    ๑๖๔  ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด    ๕๓๕ คน   ณ  มกราคม ๒๕๕๖

ชาย    ๒๗๖ คน      หญิง    ๒๕๙ คน

ผู้สูงอายุ  ๖๐ ปีขึ้นไป    ๘๒ คน

ผู้พิการ  ๑๓ คน

 

การประกอบอาชีพ

เกษตรกร                       ๑๔๗       ครัวเรือน

ค้าขาย                            ๒๔      ครัวเรือน

ช่าง                                 ๖      ครัวเรือน

ข้าราชการ                         ๙      ครัวเรือน

อุตสาหกรรมในครัวเรือน          ๔      ครัวเรือน

รับจ้าง/บริการ                  ๑๕       ครัวเรือน

กลุ่มกิจกรรม

กลุ่มออมทรัพย์ (พ่อบ้าน)

กลุ่มออมทรัพย์ (แม่บ้าน)

กลุ่มทำแหนมเห็ด

กลุ่มแปรรูปพริก

กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ (บ้านส้าน)

กลุ่มผู้สูงอายุ

กลุ่มเยาวชน 

กองทุนในหมู่บ้าน

กองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน)

กองทุนออมทรัพย์ (พ่อบ้าน,แม่บ้าน)

กองทุนรวมพัฒนาหมู่บ้าน

กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน

วัฒนธรรมประเพณี

ทำบุญขึ้นปีใหม่ – เลี้ยงผี ปู่ ย่า – สงกรานต์ – รดน้ำดำหัว – สูมาคารวะบายศรีสู่ขวัญ – ลงแขกเพาะกล้า ดำนา เกี่ยวข้าว –

ตานตุง –สู่ขวัญข้าว – ทานสลากภัตร – ตานก๋องหลัว – ตานข้าวใหม่  - ทุกวันสำคัญของชาติและทุกวันสำคัญทางศาสนา

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทำยาสมุนไพร  -  ทอผ้า  -  ทำบายศรี  -  ช่างไม้  -  จักสาน  -  อักษรล้านนา  -  แปรรูปอาหาร

ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน

แหนมเห็ด -  แคบหมู -  พริกป่น – พริกแกง

สภาพทางสังคม

สภาพบ้านเรือนมีความมั่นคง มีการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะ ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดีเด็กและ

เยาวชนได้รับการศึกษาทุกคน ประชาชนอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อ่านออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่ ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับการดูแล

จากภาครัฐและชุมชนตามสมควรประชาชนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน และทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด

เห็น เพื่อประโยชน์ของชุมชน มีศูนย์เรียนรู้ในชุมชนมีภูมิปัญญาชาวบ้าน มีอัตลักษณ์  และวิถีถิ่นที่ดีงาม