บ้านดอนสถานหนึ่ง หมู่ 12

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บ้านดอนสถาน 1 หมู่ 12

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

          บ้านดอนสถานหนึ่ง      ตั้งอยู่หมู่ที่ 12  ตำบลสถานอำเภอปัว  จังหวัดน่าน  เป็นหมู่บ้านที่แยกมาจากบ้านดอนสถาน  หมูที่  4  เมื่อเดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2544  และมีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายสมศักดิ์  ศรีทันต์  เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ที่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านสังคมและความมั่นคงของชีวิต  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  และด้านอื่นๆอีกมากมาย   ปัจจุบันบ้านดอนสถาน 1  หมู่ที่  12  มีนายเจริญ  จิณเสน  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

 

วิสัยทัศน์ของหมู่บ้าน

          " ชุมชนร่วมใจพัฒนา  อนุรักษ์ภูมิปัญญาจารีตประเพณี  ยึดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง"

 

พันธกิจ

          1.  ชาวบ้านมีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาหมูบ้าน

          2.  ชาวบ้านในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการวางแผนงานและการดำเนินงานของหมู่บ้าน

          3.  ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้ภูมิทัศน์สวยงาม

          4.  ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม