จัดซื้อจัดจ้าง

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประกาศสอบราคา        

จดซอจดจาง

 

พนหลง1 

 

new171105-1-2         -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ( ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALT CONCREATE )บ้านนาฝาง หมู่ที่  6  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  e- bidding )  ครั้งที่ 2 (รายละเอียด )

                          ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ( ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALT CONCREATE ) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่  11  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่  2   ( e- bidding )  ( รายละเอียด )

                         -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ( ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALT CONCREATE ) บ้านส้าน 1 หมู่ที่  13  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2   ( e- bidding )  ( รายละเอียด )

                   -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ( ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALT CONCREATE ) บ้านนาฝาง หมู่ที่  6  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e- bidding ) (รายละเอียด )

                            -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ( ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALT CONCREATE ) บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่  11  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e- bidding )  ( รายละเอียด )

                      -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ( ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALT CONCREATE )  บ้านส้าน 1 หมู่ที่  13  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e- bidding )  ( รายละเอียด )

                    -   ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครกงารซ่อมผิวทาง Para  Asphaltic Concrete สายนาป่าน -                               บ้านห้วยล้า หมู่ 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 ตำบลสถาน จำนวน  9  ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  21,120                                       ตารางเมตร (รายละเอียด)

                   -   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นนาทุ่งทรายทดแทน

                        ของเดิมห้วยปู๊ด หมู่ 12 บ้านดอนสถานหนึ่ง ตำบลสถาน  (รายละเอียด)

                    -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างห้วยนา  บ้านส้านเหล่า หมู่ 3

                       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (รายละเอียด)

                    -  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างห้วยล้า  บ้านต้นผึ้ง หมู่ 11             

                       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )  (รายละเอียด)

                    -    ประกาศ  เรื่อง  จ้างออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para  Asphaltic 

                          Concrete  สายบ้านนาป่าน - บ้านห้วยล้า หมู่ 2,3,4,5,7,11,12,13  ตำบลสถาน 

                          โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (รายละเอียด)

             -    ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางถนนสายตำบลเดิม สายบ้านห้วยล้า - 

                                 บ้านนาฝาง

             -   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าเหียง หมู่ 7 -

                        บ้านดอนสถาน หมู่ 12 (รายละเอียด)

 

 

 

55

       new171105-1-2      

                   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นนาทุ่งทรายทดแทน                              ของเดิมห้วยปูด บ้านดอนสถานหนึ่ง หมู่ 12

                   - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างห้วยนา บ้านส้านเหล่า หมู่ที่  3 

                       - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยล้า บ้านต้นผึ้ง                               หมู่ที่  11

 

 

 

 

 

 

  

จัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2562

 

                             -  ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก ( ดีเซล )ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ( รายละเอียด )

                      -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้าน หมู่ 3  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  ( รายละเอียด )

                      -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฝาง หมู่ 6  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด)

                          -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านต้นผึ้ง  หมู่  11 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียด)

                      -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้าน หมู่  2  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  (รายละเอียด )               

                                  ( ราคากลาง )

                            -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสถาน หมู่ 4 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( รายละเอียด )

                         ( ราคากลาง )

                            -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( รายละเอียด ) 

                                    ( ราคากลาง )

 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
 
 
 

เปดระบบสารสนเทศ 61-topic

 

            -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านป่าเหียง หมู่ 7 ถึงบ้านดอนสถาน 

                และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านส้านหนึ่งถึง บ้านใหม่ชัยเจริญ 

                (รายละเอียด)

             -  โครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำห้วยล้า

                ( รายละเอียด )

            -  โครงการก่อสร้างเมรุ  บ้านใหม่ชัยเจริญ  หมู่ 8 ตำบลสถาน (รายละเอียด)

            -  โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านห้วยล้า (สายเลียบลำน้ำปัว) (รายละเอียด)

            -  โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สถาน (รายละเอียด)

            -  โครงการซื้อ หิน กรวด ทราย ซ่อมแซมผิวถนน (รายละเอียด)

            -  โครงการซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2 / 2561 (รายละเอียด)

      ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

    ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน  2  แห่ง (รายละเอียด)

                1.  ถนนสายบ้านป่าเหียง หมู่ 7 -  บ้านดอนสถาน หมู่ 4 

                2.  สายบ้านส้านหนึ่งหมู่  13  -  บ้านใหม่ชัยเจริญ หมู่ 8 

                   -  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 และ

                โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำห้วยล้า หมู่ 11  (รายละเอียด)

 

 

 

 

จัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2560

 

 

          -  โครงการถม หิน กรวดทรายพร้อมถมปรับเกลี่ยซ่อมแซมผิวถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

              (รายละเอียด)

          -  โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานชั้นสอง  (รายละเอียด)

          -  โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ (รายละเอียด)

          -  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ บ้านดอนสถาน  หมู่  4  (รายละเอียด)

          -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  (รายละเอียด)

          -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็  (รายละเอียด)

          -  สอบราคาจ้างโครงการก่่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  2  ช่วง (รายละเอียด)

          -  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  (รายละเอียด)

                -   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านส้าน  หมู่  2  (รายละเอียด)

          -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านส้านเหล่า หมู่ 3 ( รายละเอียด ) 

          -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพรสวรรค์  หมู่ 10 (รายละเอียด)

          -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านต้นผึ้ง  หมู่ 11 ( รายละเอียด)

          -  สอบราคาจ้างโครงการห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  (รายละเอียด)

               -  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( รายละเอียด )

                 -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยล้า หมู่ 5 (รายละเอียด)

 

         112

                -  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  บ้านดอนสถาน หมู่ 4 (รายละเอียด)

              -  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันติสุข หมู่ 9 (รายละเอียด)

              -  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสถาน 1 หมู่ 12 (รายละเอียด)

            -  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฝาง หมู่ 6      (รายละเอียด)

               -  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  (รายละเอียด)

             -  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (รายละเอียด)

             -  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยล้า หมู่ 5 (รายละเอียด)

 

 

 

**********************************************

จัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2559

 

           -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริตเหล็ก  บ้านส้าน หมู่ 2,  บ้านป่าเหียง หมู่ 7,  

                บ้านสันติสุข หมู่ 9  และบ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 (รายละเอียด)

           -  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านห้วยล้า หมู่ 5 และบ้านส้าน 1 หมู่ 13

                (รายละเอียด)

 

 

 

 

           -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(หน้าโรงเรียนบ้านส้าน)(ราคากลาง ) 

             -  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ผิวจราจรถมหินกรวด ทราย หมู่ 2 -              

                 9และหมู่ 11-13 (ราคากลาง)

             -  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกันตลิ่ง (ลำห้วยบก) ชนิดเรียงหินในกล่องลวดตาข่าย หมู่  3              

                 ( ราคากลาง )

             -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้าน หมู่ 2 (ราคากลาง)

             -  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยล้า หมู่ 5 (ราคากลาง)

             -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเหียง หมู่  7  (ราคากลาง)

             -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข  หมู่ 9 (ราคากลาง)

             -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 (ราคากลาง)

             -  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านส้าน 1 หมู่ 13 (ราคากลาง)

 

56

 

 

 

  

              -  ผลการเปิดซองสอบราคาโครการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านดอนสถาน หมู่ 4 และ
                 บ้านดอนสถาน หมู่ 12 (รายละเอียด)
               -  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านส้านหมู่ 2,
                 บ้านป่าเหียงหมู่ 7, บ้านสันติสุข หมู่ 9 และบ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 (รายละเอียด)
               -  ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยล้า หมู่ 5 และ
                 บ้านส้าน 1 หมู่ 13 (รายละเอียด)

      

 

************************************************************************

 

จัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2558

 

    56

 

 

 

     

        

 

                 -  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายตำบล)

            -  โครงการก่อสร้างพนังกันดินไหล่ทาง ถนนสายตำบล

                ระยะทาง  887.00  เมตร  ถนนสายตำบล  ณ บ้านห้วยล้า หมู่ 5

            -  โครงการก่อสร้างห้องน้ำ -ส้วม ของศูนย์กู้ชีพกู้ภัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สถา

            -  โครงการก่อสร้างห้องน้ำ -ส้วม และรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12

            -  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5, 8 และหมู่ 10

            -  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม หมู่ 4 และหมู่ 9

            -  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ และผลิตน้ำ พร้อมติดตั้ง  หมู่ 11

            -  สอบราคาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.สถาน

            -  โครงการปรบปรุงต่อเติมอาคารหอประชุม จำนวน 3 หลัง หมู่ 7,12 และหมู่ 13

            -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 ช่วง หมู่ 2,3,4,8 และหมู่ 10

            -  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด หมู่ 9,หมู่ 11

            -  โครงการก่อสรางรางระบายน้ำคอนกรีต จำนวน 4 ช่วง

               รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด และบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ หมู่ 5,หมู่ 6

            -  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

               (สายฮากค่า) พร้อมวางท่อ จำนวน  4 จุด บ้านป่าเหียง หมู่ 7

            -  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน

 

   58

                              -   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปี  2559   

                    - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ประจำปี  2558

                        - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง    ประจำปี  2557

               

2

                    - ประจำเดือนกันยายน  2558 -  ตุลาคม  2558

                    -  ประจำเดือนมีนาคม  2558 - สิงหาคม  2558

                    -  ะจำเดือนตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558

p6561

            -  วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2558

            -  วิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี งบประมาณ 2557

 

 

            04 copy     

          

                   -   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านส้าน  หมู่  2,7,9 และหมู่ 10  

                แนบประกาศ,  ราคากลาง,  แบบโครงการ (1),  แบบโครงการ (2)

                  -   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านห้วยล้า  หมู่  5  และบ้านส้าน 1  หมู่  13

 

            -  ประมูลจ้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านดอนสถาน 

            -  พระธาตุจอมทอง  ต.สถาน  อ.ปัว  จ.น่าน

            -  สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2559

                 -  อบราคาจ้างโครงการก่อสร้นังดิไหล่ทงถนนสายตำบลระยะทางรวม  887  เมต

            -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  (ถนนสายตำบล)

                 -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ,ส้วมและรั้วคอนกรีตคอนเหล็ก บ้านดอนสถา

               หมู่  12 (รายละเอียดแนบ1) 

                 - สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม (ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

              (รายละเอียดแนบ) (รายละเอียดแนบ 2)

                 -  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและคอนกรีต (flaphaltic Concrete)

              ถนนลาดยางตำบลสถาน  (รายละเอียดแนบ)

             -  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมบ้านดอนสถาน หมู่ที่  4 

                     (รายละเอียดแนบ)

                -  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมบ้านสันติสุข  หมู่ที่  9

                     (รายละเอียดแนบ)

              -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยล้า หมู่ที่  5

              (รายละเอียดแนบ)

               -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านใหม่ชัยเจริญ  หมู่ที่  8

              (รายละเอียดแนบ)

             -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรสวรรค์  หมู่ที่  10

                    (รายละเอียดแนบ)

               -  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ,ส้วมและรั้วคอนกรีตคอนเหล็ก บ้านดอนสถาน หมู่  12

                    ( รายละเอียดแนบ )

               -   สอบราคาจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำและผลิตน้ำ  บ้านต้นผึ้ง  หมู่  11

              ( รายละเอียดแนบ )

               -  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและคอนกรีต (flaphaltic Concrete)

              ถนนลาดยางสายตำบลสถาน (รายละเอียดแนบ)

 

               -    อบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  พร้อมติดตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสถาน 

                รายละเอียดประกอบ                                          

               -    สอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน                         

               -  สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน  2  ช่วง 

               บ้านส้าน หมู่ 2

           -  โครงการก่อสร้างพนังกันดินไหล่ทางถนนสายตำบล  ระยะทางรวม  887  เมตร

               -  สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขา  หมู่ 6

               -  บราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านบ้านส้านเหล่า  หมู่  3 ,

              บ้านป่าเหียง หมู่ 7 และปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านใหม่ชัยเจริญ  หมู่ 8

 

 you

              new171105-1-2  -  ประกาศตรวจสอบพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  2558

                    -  รายการบัญชีพัสดุ (แนบ 1 ),  ( แนบ 2 )