สภาอบต.

                              สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

 

pra

นายณัฐพล  จิตอารีย์

ประธานสภา อบต.

 

m3

นางดวงเดือน  จิตอารี

รองประธานสภา อบต.

 

 

 

DSC01780

                                    นางรัตติกาล  เชียงหนุ้น

                                       เลขานุการสภา อบต.