พนักงานส่วนตำบล

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 108 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงสร้างการบริหารงาน

นายกอบต.

รองนายก

ปลัดอบต.

 

สำนักปลัด                ส่วนการคลัง                   ส่วนการศึกษาฯ           ส่วนโยธา

-งานบริหารงานทั่วไป
-งานกฎหมายและคดี
-งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
-งานกิจการสภา
-งานสังคมและพัฒนาสังคม
-งานนโยบายและแผน
-งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
-งานส่งเสริมการเกษตร
และปศุสัตว์
-งานด้านการคลัง
-งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
-งานการเงินและบัญชี
-งานการพัฒนาและจัดเก็บรายได้
-งานด้านการศึกษา
และวัฒนธรรม
-งานส่งเสริมกิจการ
โรงเรียน
-งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-งานบริหารการศึกษา
- งานด้านโยธา
- งานด้านก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุม
- งานประสาน
สาธารณูปโภค