ประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี 2560 - 2562

nayok

 

          นายเชิด   กะรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน

เมนูหลัก

บุคคลออนไลน์ขณะนี้

มี 89 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี 2560 - 2562

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2560 - 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสถาน  ได้ออกประชาคมหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี  ซึ่งตำบลสถาน  มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน

ขึ้นระหว่างวันที่  25  กุมภาพันธ์  2559 ถึง วันที่  4  มีนาคม  2559  โดยการนำของนายเชิด  กะรัตน์ นายกอบต.สถานพร้อมคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่อบต.

นางปัณฑารี  ต๊อดแก้ว  หัวหน้าสำนักปลัดและนางลลิดา  แก้วรากมุข นักจัดวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548    

2. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อสนองต่อ

การแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน

3.  เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนา อบต.                                          

4.  เพื่อพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตยให้ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

p11DSCF6027

 

 

 

 

p11DSCF6025

 

p11DSCF6029

p11DSCF6014

 

p11DSCF6010